Organizatorem Konkursu przedmiotowego z matematyki  jest Lubuski Kurator Oświaty.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu. Nieprzystąpienie do Konkursu oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z matematyki dla szkoły podstawowej, ujętej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

Konkurs organizowany jest trzystopniowo:

1) I stopień – zawody szkolne – zostaną przeprowadzone dnia 23 listopada 2018 r.;
2) II stopień – zawody rejonowe – zostaną przeprowadzone dnia 9 lutego  2019 r.;
3) III stopień – zawody wojewódzkie – zostaną przeprowadzone dnia 9 marca 2019 r.
2. Na zawodach szkolnych obowiązuje test zawierający zadania zamknięte i otwarte;- czas trwania testu – 45 minut.
3. Na zawodach rejonowych obowiązuje test zawierający wyłącznie zadania zamknięte;- czas trwania testu – 90 minut.
4. Na zawodach wojewódzkich obowiązuje test zawierający zadania zamknięte i otwarte; -czas trwania testu – 90 minut.

Tytuł laureata Konkursu przyznaje Kurator.

1. Laureatom Konkursu Kurator wydaje zaświadczenia.
2. Zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju.
3. Uprawnienia laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) Konkursu:

1) celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu objętego Konkursem (celująca końcowa klasyfikacyjna z przedmiotu objętego Konkursem – jeżeli tytuł  laureata uczeń uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej);
2) zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego Konkursem;
3) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

4. Finaliści otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

 1. Zakres wiedzy i literatura 2018/2019

 2. Przykładowe zadania : lista 1lista 2, lista 3

 

Wyniki konkursu przedmiotowego na poszczególnych etapach w roku szkolnym 2017/2018

 1. Lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego 2017/2018.

 2. Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego 2017/2018

 3. Laureaci konkursu matematycznego w roku szkolnym 2017/2018

  1. Mateusz Żelazko – 7a
  2. Michał Gas – 7g
  3. Anna Błaszczyk – 7c